Wednesday, 4 March 2015

Ne_Dva at Ya Gallery, Dnipropetrovsk, Ukraine

(из цикла "не_наглядная агитация")